Ειδικότερα στους σκοπούς της Π.Ο.Κοιν.Σ.Επ. εντάσσονται τα ακόλουθα:

  • Η προαγωγή των συμφερόντων των Κοιν.Σ.Επ. και η υποστήριξή τους σε θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
  • Η εν γένει εκπροσώπηση των Κοιν.Σ.Επ. έναντι της Ελληνικής Πολιτείας και σε κάθε είδους συλλογικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα.
  • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις, Οργανισμούς, Δίκτυα και FORA που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της κοινωνικής οικονομίας, και της κοινωνικής αλληλεγγύης.
  • Επίσης, η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Επιτροπές, Συμβούλια, Συνδιασκέψεις, Εκθέσεις, Συνέδρια και εκδηλώσεις, που έχουν σχέση με τους επιδιωκόμενους από την Ομοσπονδία και τις Κοιν.Σ.Επ. σκοπούς.
  • Η μελέτη, εξειδίκευση, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που ενδιαφέρουν και αφορούν τις Κοιν.Σ.Επ. και η συνεργασία, η αλληλοϋποστήριξη, η ενημέρωση και η πληροφόρηση μεταξύ των Κοιν.Σ.Επ. και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. σε ειδικά ή γενικότερα θέματα που αυτές αντιμετωπίζουν.
  • Η από κοινού με την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της αναζήτηση και επίτευξη λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν τις Κοιν.Σ.Επ.
  • Η υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα κοινωνικής ένταξης, μέσω της κοινωνικής αλληλεγγύης όπως αυτή εκφράζεται τόσο από τη ελληνική νομοθεσία, όσο και από τις κοινοτικές διατάξεις και θεσμικό πλαίσιο.
  • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης και αλληλεγγύης που θα κατατείνουν στην ενίσχυση των ατόμων με προβλήματα απασχόλησης ανέργους, αδύνατες κοινωνικά ομάδες, υπερήλικες, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, στην καταπολέμηση του «στίγματος» και των προκαταλήψεων που συνοδεύουν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό την αντιμετώπιση των προβλημάτων εν γένει που απορρέουν από την δεινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση που βρίσκονται λόγω κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.
  • Η ανάπτυξη σε συνεργασία με τις Κοιν.Σ.Επ. δραστηριοτήτων και ερευνητικών, επιστημονικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη ανταγωνιστικών άμεσα ή έμμεσα προς αυτές των μελών με στόχο και το οικονομικό όφελος των Κοιν.Σ.Επ. και των μελών τους.
  • Η προαγωγή της κοινωνικής, αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εν γένει και η υποστήριξη δραστηριοτήτων ηθικού εμπορίου και ηθικής επιχειρηματικής δράσης.