Τα μέλη του Συνεταιρισμού δικαιούνται :

α) Να συμμετέχουν και ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνεταιρισμού.
β) Να εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Εποπτικό Συμβούλιο.
γ) Να συμμετέχουν σε όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Συνεταιρισμό για λογαριασμό των Συνεταίρων στο πλαίσιο του Καταστατικού και του Νόμου.
δ) Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο Συνεταιρισμός.
ε) Να ζητούν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη, μετά την υποβολή της αίτησης, Γενική Συνέλευση των μελών.
στ) Να ζητούν με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού κερδών και ζημιών. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο μέλος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης και εφόσον ο ενδιαφερόμενος καταβάλει την σχετική δαπάνη
ζ) Να λαμβάνουν, με αίτησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, γνώση του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών και των αποφάσεων του Συνεταιρισμού.